Support
หจก. เท็นวัน พริ้นติ้ง
0-2731-0511
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

งานบรรจุภัณฑ์

วันที่: 25-12-2014

งานบรรจุภัณฑ์

กล่องและบรรจุภัณฑ์ (Packaging) รวมถึงแฟ้มเอกสารต่างๆ (Folder) และถุงกระดาษ (Paper Bag)

 

 

Tel. 0-2731-0511 / 088 -088-8474 คุณอำพร / 089-896-1546 คุณชาติชาย
| Fax. 0-2731-0513 | E-mail : tenone088@gmail.com